Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?