Điều kiện để viên chức được nâng lương trước thời hạn