Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi làm bao lâu thì có quyền nghỉ phép?