Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đất cấp cho hộ gia đình có chuyển được thành tài sản riêng?