Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đang làm chuyên môn, điều sang làm văn phòng được không?