Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đang hưởng trợ cấp thương tật, có được hưởng trợ cấp người cao tuổi?