Đang hưởng trợ cấp thương tật, có được hưởng trợ cấp người cao tuổi?