Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã đóng BHXH 33 năm, dừng đóng được không?