Cty tái cơ cấu, yêu cầu nghỉ việc ngay có đúng luật?