Cty không bố trí được công việc, NLĐ được hưởng chế độ gì?