Công ty không sắp xếp được việc làm, trả lương cho NLĐ thế nào?