Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có xử phạt được thanh niên châm lửa vào người rồi nhảy xuống cầu Tân Hóa?