Có thể họp hội đồng thành viên khi có người vắng mặt?

Lên top