Có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được không?

Lên top