Có phải truy đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã nghỉ việc?