Có phải bồi thường khi chưa làm đủ thời gian cam kết?