Có huỷ được thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ?