Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có huỷ được thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ?