Có được yêu cầu đo đạc lại diện tích đất sau khi tách thửa?

Lên top