Có được uỷ quyền xác nhận tình trạng hôn nhân?

Lên top