Có được nhận chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc?

Người lao động có thế nhận chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Người lao động có thế nhận chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Người lao động có thế nhận chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Lên top