Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 5 năm?