Có được cho thuê tài sản khi công ty có quyết định giải thể?

Lên top