Có được chấm dứt hợp đồng lao động với người đang nghỉ thai sải sản?

NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động đang trong thòi gian thai sản
NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động đang trong thòi gian thai sản
NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động đang trong thòi gian thai sản
Lên top