Có bằng đại học, tiền lương 4,5 triệu đồng/tháng có đúng?