Có 6/21 năm tham gia BHXH tự nguyện, được nghỉ hưu trước tuổi không?