Có 2 sổ BHXH, dùng 1 sổ nhận BHXH một lần được không?

Mỗi người chỉ được cấp một sổ BHXH. Nguồn IE
Mỗi người chỉ được cấp một sổ BHXH. Nguồn IE
Mỗi người chỉ được cấp một sổ BHXH. Nguồn IE
Lên top