Trả sổ BHXH cho người lao động:

Chưa trả được khoảng 700.000 sổ BHXH trong năm 2016