Chưa ký HĐLĐ, điều chuyển NLĐ đi làm công việc khác được không?