Chủ nhà nghỉ có phải ký hợp đồng lao động với nhân viên?