Chồng thế chấp nhà riêng vay tiền ngân hàng, vợ có phải cùng ký tên?