Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chế độ trợ cấp hằng tháng cho thương binh được tăng từ 1.7