Chấm dứt hợp đồng lao động sớm, có được hưởng trợ cấp thôi việc?