Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị u đại tràng có được nghỉ hưu sớm?

Bị ung thư chưa chắc đã đủ điều kiện nghỉ hưu sớm.
Bị ung thư chưa chắc đã đủ điều kiện nghỉ hưu sớm.