Bị u đại tràng có được nghỉ hưu sớm?

Bị ung thư chưa chắc đã đủ điều kiện nghỉ hưu sớm.
Bị ung thư chưa chắc đã đủ điều kiện nghỉ hưu sớm.