Bất hợp lý trạm thu phí BOT

18 năm làm việc với thỏa thuận lương ngày