Tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại một số địa phương