Ngư dân miền Trung được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nghề