Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2020: Cả nước phấn đấu có 50% xã đạt chuẩn NTM