Hơn 81% người làm công tác xã hội chưa được đào tạo