Hội nhập quốc tế và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững