Đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục”