Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc