GIẢM THIỂU THẤT NGHIỆP:

Cần đào tạo theo “đặt hàng”