6 tháng cuối năm: 8 nhóm giải pháp chấn chỉnh công tác giám định BHYT