Quảng Ninh kêu gọi đầu tư 47 dự án vào các lĩnh vực