Phấn đấu 3 tháng cuối năm thu ngân sách đạt trên 7.100 tỉ đồng