Xử lý tình trạng xe quá tải chạy trên các tuyến đê