Phấn đấu đạt 5.500ha rau an toàn vào cuối năm 2016