Ngành nông nghiệp đang lấy lại đà tăng sau 6 tháng tăng trưởng âm