Hapro 4 năm liên tiếp có sản phẩm đạt “Thương hiệu quốc gia”