EVN HANOI: 7 tháng tiết kiệm 199,37 triệu kWh sản lượng điện