Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội năm 2016 ước tăng 3,01%-3,07%